جمعه سیزدهم اسفند ۱۳۸۹
دانلود مجموعه ای عظیم از برنامه های ژئوتکنیک (مهندسی خاک)

منبع : http://www.elme-omran.com
مجموعه ای از نرم افزارهای ژئوتکنیکی مختلف برای دانلود :
Abc.1.01
http://rapidshare.com/files/280201139/Abc.1.01_www.elme-omran.com.rar
Bowels
http://rapidshare.com/files/280201614/Bowels_www.elme-omran.com.rar
Caltrans.Winfoot.1.0
http://rapidshare.com/files/280202398/Caltrans.Winfoot.1.0_www.elme-omran.com.rar
Caltrans.Winrock.1.0
http://rapidshare.com/files/280203057/Caltrans.Winrock.1.0_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Allpile.4.0
http://rapidshare.com/files/280203381/CivilTech.Allpile.4.0_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Liquefy.Pro.3.5
http://rapidshare.com/files/280203599/CivilTech.Liquefy.Pro.3.5_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Shoring.Suite.6.3
http://rapidshare.com/files/280203831/CivilTech.Shoring.Suite.6.3_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Supelog.3.0
http://rapidshare.com/files/280204152/CivilTech.Supelog.3.0_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Supelog.4.1D
http://rapidshare.com/files/280204523/CivilTech.Supelog.4.1D_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.Upres.3.0
http://rapidshare.com/files/280204684/CivilTech.Upres.3.0_www.elme-omran.com.rar
CivilTech.VisualLab.2.0
http://rapidshare.com/files/280205110/CivilTech.VisualLab.2.0_www.elme-omran.com.rar
GeotechniCAL.LabSim
http://rapidshare.com/files/280205664/GeotechniCAL.LabSim_www.elme-omran.com.rar
GeotechniCAL.Reference
http://rapidshare.com/files/280205932/GeotechniCAL.Reference_www.elme-omran.com.rar
GeotechniCAL.Spires
http://rapidshare.com/files/280206212/GeotechniCAL.Spires_www.elme-omran.com.rar
GeotechniCAL.SSI
http://rapidshare.com/files/280206951/GeotechniCAL.SSI_www.elme-omran.com.rar
GeotechniCAL.Tutorial
http://rapidshare.com/files/280207568/GeotechniCAL.Tutorial_www.elme-omran.com.rar
GrainMaster.1.2b
http://rapidshare.com/files/280207944/GrainMaster.1.2b_www.elme-omran.com.rar
Liquefy.3.9
http://rapidshare.com/files/280208364/Liquefy.3.9_www.elme-omran.com.rar
Log.2.1
http://rapidshare.com/files/280208776/Log.2.1_www.elme-omran.com.rar
PClass-CPT.3.0
http://rapidshare.com/files/280210215/PClass-CPT.3.0_www.elme-omran.com.rar
Plane.Failure.Analyze.1.0
http://rapidshare.com/files/280211008/Plane.Failure.Analyze.1.0_www.elme-omran.com.rar
PSlope.0.94
http://rapidshare.com/files/280211631/PSlope.0.94_www.elme-omran.com.rar
Shaft98
http://rapidshare.com/files/280212448/Shaft98_www.elme-omran.com.rar
SID.5.51
http://rapidshare.com/files/280214557/SID.5.51_www.elme-omran.com.rar
SoilTests.1.0
http://rapidshare.com/files/280215092/SoilTests.1.0_www.elme-omran.com.rar
SPT97.1.0
http://rapidshare.com/files/280215488/SPT97.1.0_www.elme-omran.com.rar
SPT.1.3
http://rapidshare.com/files/280215819/SPT.1.3_www.elme-omran.com.rar
Stone.Column.2.1
http://rapidshare.com/files/280216205/Stone.Column.2.1_www.elme-omran.com.rar
Vdrain.3.0.2
http://rapidshare.com/files/280217315/Vdrain.3.0.2_www.elme-omran.com.rar
Wedge.Failure.Analyze.1.0
http://rapidshare.com/files/280200641/Wedge.Failure.Analyze.1.0_www.elme-omran.com.rar
اگر به پسورد نیاز داشتید احتمالاً پسورد www.elme-omran.com خواهد بود چند نرم افزار مناسب برای درس مکانیک خاک که توسط سایت دکتر کشاورز معرفی شده است.
منبع :
http://www.prenhall.com/coduto/html/Geotechnical/Software.htm
معرفی لینک :
http://keshavarz.org/modules/content/index.php?id=5
Geotechnical Engineering: Principles and Practices includes the following computer software:

Stress Analysis
STRESSP Geostatic and induced stresses beneath a point load

STRESSL Geostatic and induced stresses beneath a line load

STRESSR Geostatic and induced stresses beneath a rectangular area load

STRESSC Geostatic and induced stresses beneath a circular area load


Settlement
FILLSETT Ultimate consolidation settlement due to weight of a fill

SETTRATE Rate of consolidation settlement due to weight of a fill


Spread Footing Foundations
FOOTING Bearing capacity and settlement of spread footings

This software uses the 32-bit Microsoft Windows operating system (Windows 95, Windows 98, or Windows NT). Additonal system requirements are listed in Appendix C.

This software is available only to owners of the book Geotechnical Engineering: Principles and Practices. It is not freeware, and may not be distributed to others. To install this software, you will need to supply a keyword from the book.Downloading and Installation Instructions

1. Download the geotechnical analysis software files from the Prentice Hall website by clicking here. Save this self-extracting .zip file to your C: drive.
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/civil_engineering.s-044/coduto/geotechsoft.exe

2. Double clicking on this file will unzip the files and save them to a new folder, "geotechsoft."

2. Using Windows Explorer, open the "geotechsoft" folder and double-click on setup.exe. The setup routine will then decompress the files and place them in a permanent folder on your hard drive. By default, the files are placed in c:\program files\geotechnical analysis software, but you may choose to place them in some other folder. The setup routine also places an item "Geotechnical Analysis Software" under the Start button - Programs.

3. Click on the Windows Start button, then go to Programs and to Geotechnical Analysis Software. This will start the software. Alternatively, you can use Windows Explorer and double click on c:\program files\geotechnical analysis software\geotechnical analysis software.exe.

4. Delete the "geotechsoft" folder created in Step 2.

5. The first time you run the software, you will be asked to input a keyword from the book. This will complete the installation process. Then follow the instructions on the screen to reach the main menu.Uninstallation Instructions

To remove the geotechnical analysis software from your computer, click on the Windows Start button, then go to Settings and Control Panel. Once the control panel window appears on the screen, select Add/Remove Programs. Select Geotechnical Analysis Software and click on Add/Remove.این هم چند فایل تحت اکسل مناسب برای درس مهندسی پی پیشرفته معرفی شده توسط سایت دکتر کشاورز :

Bearing Capacity Of Shallow Foundations
Terzaghi and Vesic Methods
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/civil_engineering.s-044/coduto/Foundation_Design_2e/spreadsheets/Bearing.zip
Settlement Analysis Of Shallow Foundations
Classical Method
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/civil_engineering.s-044/coduto/Foundation_Design_2e/spreadsheets/Settlement.zip
Stability Of Cantilever Retaining Walls
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/civil_engineering.s-044/coduto/Foundation_Design_2e/spreadsheets/Retwall.zip
Settlement Analysis Of Shallow Foundations
Schmertmann Method
ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/civil_engineering.s-044/coduto/Foundation_Design_2e/spreadsheets/Schmertmann.zip

منبع: http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/coduto/chapter0/custom3/deluxe-content.html
معرفی لینک ها :
http://keshavarz.org/modules/content/index.php?id=8چند نرم افزار دیگر که باز هم توسط سایت دکتر کشاورز معرفی شده است:
منبع : http://www.geologismiki.gr/Freeware.html
SteinN
Calculation of immediate settlements under a rectangular footing on cohesionless materials or unsaturated cohesive soils (according to Steinbrenner and Fox).
لینک دانلود : http://www.edrash.gr/Programms/stein_en.rar

ECBear
Simple bearing capacity calculation for rectangular footing on a single soil layer, according to Eurocode 7 1997-1 (2004)
http://www.edrash.gr/Programms/ECBear.zip

GrainMaster
Beta version of our slope stability program. You can download some verification examples here.
http://www.edrash.gr/Programms/pslope.rar

Bearing
Parametric calculation of soil bearing capacity under a rectangular footing, according to EC7 (prEN 1997-1).
http://www.edrash.gr/Programms/bearing.zip

ANN
An implementation of the back-propagation algorithm to train an artificial neural network.
http://www.edrash.gr/Programms/ann.rar

Responsible
http://www.edrash.gr/Programms/responsible.zipچند لینک مفید هم برای آزمایشگاه مکانیک خاک به نقل از سایت دکتر کشاورز :
منبع: http://keshavarz.org/modules/content/index.php?id=4
آزمایشگاه مجازی مکانیک خاک. در این سایت بسیار مفید آزمایشهای مرسوم مکانیک خاک با توضیحات کامل همراه با عکس و فیلمهای کوتاه تشریح شده است. همچنین فرمهایی در این سایت برای هر آزمایش وجود دارد که با پر کردن آنها بصورت آنلاین، نتیجه آزمایش محاسبه خواهد شد.
http://www.cooper.edu/classes/eng/vsoil/
* فایل Excel نوشته شده برای تهیه گزارشات حرفه ای آزمایشگاه مکانیک خاک. فایل شامل 8 شیت است و می توانید گزارشات آزمایشات داده بندی، هیدرومتری، پروکتور و درصد رطوبت را تهیه کنید. برنامه می تواند اندازه الک های میانی را که انجام نشده تخمین بزند، خاک را بر اساس سیستم طبقه بندی متحد ASTM D-2484 طبقه بندی کند، درصد ریزدانه ها، شن و ماسه، ضرایب D10, D30, D60, Cc, Cu را محاسبه کند.
http://www.keshavarz.org/modules/rmdp/down.php?id=21
* دستنامه انجام آزمایشهای مکانیک خاک ناشر: انجمن مهندسین ارتش آمریکا
http://www.keshavarz.org/modules/rmdp/down.php?id=103
* مجموعه برنامه های Excel برای آزمایشگاه مکانیک خاک
http://www.keshavarz.org/modules/rmdp/down.php?id=7
* یک برنامه کوچک و مفید در زمینه دانه بندی خاک (جدید)
http://www.edrash.gr/Programms/grainm.rarدانلود نرم افزار LimitState GEO v2.0.e.10879

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نماییدتوضیحات:
LimitState: GEO is the revolutionary geotechnical stability analysis software that can be used to rapidly determine the critical failure mechanism and margin of safety for any type of problem, including those involving: slope stability, retaining walls, deep excavations, reinforced earth, foundations, rock slopes, seismic forces, soil-structure interaction problems.لینک دانلود:

http://rapidshare.com/files/391236209/LimitState.Ltd.Geo.v2.0.e.10879.rar
http://hotfile.com/dl/44572872/9975c07/LimitState.Ltd.Geo.v2.0.e.10879.rar.html
http://uploading.com/files/5mf195c5/LimitState.Ltd.Geo.v2.0.e.10879.rar/
http://www.fileserve.com/file/dFheDRT/LimitState.Ltd.Geo.v2.0.e.10879.rar دانلود نرم افزار ITASCA FLAC 2D V5.0.355


توضیحات:
FLAC (Fast Lagrangian Analysis of Continua) is a powerful two-dimensional continuum code for modeling soil, rock and structural behavior. Used interactively or in batch mode, FLAC is a general analysis and design tool for geotechnical, civil, and mining engineers that can be applied to a broad range of problems in engineering studies. The explicit finite difference formulation of the code makes FLAC ideally suited for modeling geomechanical problems that consist of several stages, such as sequential excavation, backfilling and loading The formulation can accommodate large displacements and strains and non- linear material behavior, even if yield or failure occurs over a large area or if total collapse occurs.

MAIN FEATURES

* Large strain simulation of continua, with optional interfaces
* Explicit solution scheme, giving a stable solution to unstable physical processes
* Library of constitutive models
* Statistical distribution of any property
* Structural elements (including non-linear cables), with general coupling to the continuum, shell elements in FLAC3D
* Built-in language to add user defined features (FISH)
* Groundwater flow with full coupling to mechanical calculations.

OPTION

* Dynamic Analysis - allows modeling of the full dynamic response of a system to be simulated in the time domain
* Thermal Analysis - allows the simulationof transient heat conduction in materials and the development of thermally induced displacement and stress
* Creep Analysis - can be used to simulate the behavior of materials that exhibit creep, that is, time-dependent material behavior.

NEW FEATURES

Full Graphics Interface - new graphical interface, the (Graphical Interface for Itasca Codes), makes all features in available by using graphical tools. (The command-line input is still available.) New features in the include: a grid library that helps users create common types of geo-engineering grids (e.g., retaining walls, slopes, tunnels, dams); use of digitized plots or imported graphics files to guide the grid generation graphically; and access to a database of material properties.

All commands that are available to users in previous versions of FLAC are now accessible via menu- and mouse-driven operations in the GIIC. The command-line output of the code is available for viewing via a pane in the GIIC. Through the use of multi-paned windows that may be re-sized or minimized, users can customize the modeling environment to match their individual needs and preferences.

The GIIC is a JAVA-based application that runs independently of the modeling code; data are exchanged directly between FLAC and the GIIC, allowing the user to obtain and manipulate model results without interfering with the solution process. Eventually, all Itasca codes will accessible with the GIIC.

Double-Precision Arithmetic Version - Version 4.0 includes a double-precision executable code as well as a single-precision code. The double-precision version provides more accurate solutions for cases in which the accumulated value of a variable after many thousands of timesteps is much larger than the incremental change in the variable (e.g., an accumulated value for displacement that is roughly six orders of magnitude larger than the incremental value in a creep calculation). The double-precision version is also recommended for models with grids containing zones with coordinates that are large compared to typical zone dimensions.

Two-Phase Flow and Capillary Effects - Available as a new optional feature, Version 4.0 can perform fluid flow and fully coupled simulations in which two immiscible fluids (with optional capillary pressure) are present within a porous medium. Two-phase flow processes and capillary effects have important applications in fields as diverse as the oil industry (gas drive), agriculture (flow in the vadose zone), pollution control, radioactive waste disposal and slope stability. In the FLAC formulation, the two fluids are considered slightly compressible (i.e. spatial variations of densities are neglected). The capillary pressure and relative permeability laws are built-in functions of the van Genuchten form. The non-linear partial differential equations for two-phase flow are solved using an explicit finite difference scheme with upstream weighting technique. The mechanical coupling uses Bishops effective stresses, and solid grains are assumed to be incompressible, as in previous FLAC versions.

Ability to link to other Itasca codes via TCP/IP connection - Data can be passed rapidly between two or more Itasca codes running on the same machine or on separate machines with a network connection. The upcoming versions of PFC and FLAC3D also allow such coupling, and the same facility will exist in new versions of other codes, as they become available. One example application involves embedding a PFC particle assembly within a FLAC grid, thus providing an efficient continuum boundary condition for the PFC assembly. The data transmission between codes is invoked by FISH functions that allow large arrays of data to be exchanged with single function calls.

New Printing and Movie Facilities - Version 4.0 can generate graphics files in several industry standard formats: BMP, EMF, JPEG, DXF and PCX in addition to PostScript. These formats are invoked through the SET plot command. Also, a new movie viewer program (MOVIE.EXE) is provided as a Windows application. The MOVIE command now works with the Windows version of FLAC and controls the capture of screen plots as a set of PCX images that are viewed with MOVIE.EXE.

لینک دانلود:
http://rapidshare.com/files/135202478/ITASCA_FLAC_V5.0.355-LND.zip.htmlدانلود نرم افزار ITASCA UDEC V4.00.153


توضیحات:
نرم افزار UDEC(Universl Distinct Element Code) يك برنامه تحليل عددي دو بعدي است كه بر مبناي روش المانهاي مجزا براي تحليل مكانيك سنگي محيطهاي ناپيوسته تهيه شده است .اين نرم افزار واكنش يك محيط ناپيوسته (به عنوان مثال سنگ تكتونيزه و شديدا درزه دار) را در برابر بارهاي استاتيكي و ديناميكي شبيه سازي مي كند.اين نرم افزار محيط سنگي را به عنوان مجموعه اي از بلوكهاي مجزا تعريف مي كند كه ناپيوستگي ها (مثل درزه ها ) به عنوان شرايط مرزي بين بلوكي در آنها عمل مي كنند و جابجائي برشي در امتداد اين ناپيوستگي هاو نيز چرخش بلوكها مي تواند انجام گيرد.در اين نرم افزار امكان تعريف بلوكها بصورت صلب و تغيير شكل پذير وجود دارد .بلوكهاي تغيير شكل پذير به شبكه اي از المانهاي با تفاوت محدود تقسيم بندي شده و هر المان با رفتار تنش –كرنش خطي يا غير خطي از پيش تعيين شده اي عمل مي كند .
حركت نسبي ناپيوستگي ها نيز با روابط خطي و يا غير خطي نيرو –جابجائي در امتداد عمودي يا برشي ناپيوستگي ها پوشش داده مي شود .UDEC داراي چند مدل رفتاري براي مواد دست نخورده و ناپيوستگي ها مي باشد كه مدلسازي ناپيوستگي ها را با شرايط موجود زمين شناسي وفق مي دهد.
UDEC براساس محاسبات لاگرانژين عمل مي كند كه براي تغيير شكلها و جابه جائييهاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد.اين نرم افزار با سرعت محاسبه بالا براي مدلهايي با چند هزار بلوك طراحي شده است و حل مسايل در آن با پيشرفت در پله هاي زماني صورت مي گيرد.
اين نرم افزار 950 كيلو بايت فضا اشغال كرده و تحت سيستم عامل
MS-DOS اجرا مي شود و حداقل به 4 مگابايت RAM براي اجرا نياز دارد .اين نرم افزار مدلي با بيش از 2500 بلوك صلب (1000 بلوك تغيير شكل پذير )را با 8 درجه آزادي براي هر بلوك در يك كامپيوتر شخصي با 4 مگابايت RAM حل مي كند .البته ورسيون جديد اين نرم افزار تحت 3DEC نيز موجود مي باشد كه توانايي حل مسايل تحليلي سه بعدي را نيز فراهم ساخته است.
قبل از آشنايي بيشتر با اين نرم افزار برخي از مزايا و معايب اين نرم افزار را بيان مي كنيم :
مزاياي برنامه UDEC را مي توان به صورت زير خلاصه كرد :
1-شبيه سازي مهندسي معمولا شامل مراحل طولاني از عمليات نظير تعيين تنش برجا،به كاربردن بارها،حفر تونلها ونصب نگهداري مي باشد. در برنامه UDEC يك سري از دستورات ورودي (از فايل ورودي يا صفحه كليد) كه با مراحل فيزيكي فوق انطباق دارد استفاده مي شود .
2- فايلهاي ورودي نوشتاري مفاهيم خوبي براي ثبت مدارك مربوط به يك تحليل در يك مساله مهندسي مي باشند .
3-فايل داده ها مي تواند به راحتي با يك ويرايشگر متن تهيه شود.
و چندين فايل داده را مي توان پشت سر هم جواب گرفت.
4-ساختمان با فرمان پيشرونده UDEC امكان ويرايش برنامه هاي خروجي و ورودي را بدون خروج از برنامه به استفاده كننده مي دهد.
5-با توجه به حل مساله در پله هاي زماني متوالي مي توان با وارد كردن زمان نتايج قابل توجهي به دست آورد .
از مشكلات و معايب اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1-اين نرم افزار سيستم عامل MS-DOS اجرا مي شود و علاوه براين از نوع نرم افزار هاي Commond-line است و بر خلاف برخي نرم افزار ها مثل PHASES يا DIPS اين برنامه بدون منو مي باشد و ورسيون تحت ويندوز اين نرم افزار موجود نمي باشد،اين امر باعث شده كه كار با اين نرم افزار وقت گير باشد و نياز به تسلط بر فرامين اين نرم افزار براي كار با آن واجب است.
2- سرعت پايين محاسباتي اين نرم افزار به خصوص در محاسبات براي بلوكهاي تغير شكل پذير و در مدلهايي با بلوكهاي فراوان.(حل يك مساله با حدود 1000 بلوك صلب در يك و نيم ميليون سيكل حدود 4 تا 5 ساعت به طول مي انجامد)
3-گاهي اوقات در هنگام بروز مشكل اين برنامه به جاي صدور پيغام خطا به اصطلاح مي پرد يا از دور خارج مي شود.به عنو.ان مثال مي توان به مشكل همپوشاني (Overlap) بلوكها اشاره كرد.
4- عدم وجود خاصيت Autosave در اين نرم افزار باعث شده تا مشكلاتي در ذخيره محاسبات انجام شده ،در اثر قطع برق يا مشكلات خود برنامه به وجود آيد(دستور Save بايد براي ضبط محاسبات و تحليل ها به كار رود.)
فايل اجرايي اين نرم افزار UDEC.EXE نام دارد و داده ها واطلاعات ورودي بهتر است در يك ويرايشگر متن مثل notepad آماده شود و سپس با پسوند DAT ذخيره گردد تا به هنگام لزوم براي حل مساله فراخواني شود.

لینک مستقیم موقت از رپیدباز:
http://s77.eu.rapidbaz.com/get/_EBJU/ITASCA_UDEC_V4.00.153-LND.zip
لینک کمکی :
http://rapidshare.com/files/135202481/ITASCA_UDEC_V4.00.153-LND.zip.htmlPileWave

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نماییدتوضیحات:
PileWave® was developed by Piletest.com for education and training purposes. It is a simple to use qualitative simulation which lets the user quickly edit a pile shape and view the wave propagation.

PileWave® is protected by copyright lows: You may freely use and distribute PileWave® for private, educational and other non-commercial applications as long as it is not modified in any way. In case of doubt, ask our permission.

لینک دانلود 780 کیلوبایت:
http://www.piletest.com/downloads/PWSetup.exe


+ نوشته شده در 8:5 توسط مهندس هاشمی.